ET FREMTIDSSIKRET
UNIVERSITET

BÆREDYGTIGHED
OG TRIVSEL
I KU STRATEGIEN
FOR 2030

DEN NYE STRATEGI
HAR GLEMT DE STUDERENDE

VORES TID OG FREMTID
DEFINERES AF UNIVERSITETET.

STUDERENDE VIL SKRIVES
IND I STRATEGIEN.

DERFOR SKAL ET
FREMTIDSSIKRET UNIVERSITET
MED BÆREDYGTIGHED OG
TRIVSEL I FOKUS VÆRE EN
DEFINERENDE STRATEGISK
AMBITION I DEN KOMMENDE
STRATEGI FOR
KØBENHAVNS UNIVERSITET

STRATEGISK AMBITION:
ET FREMTIDSSIKRET UNIVERSITET

De studerende udgør grundstenen på ethvert universitet. Derfor vil KU arbejde for at fremtidssikre universitetet ved at understøtte de studerendes trivsel og sørge for adgang til relevant og bæredygtig dannelse og grønne færdigheder.

KU spiller en central rolle i at bevæge det danske samfund mod en bæredygtig udvikling
ved at klæde studerende og ansatte på til fremtiden. Bæredygtighed skal integreres i
undervisning, forskning, institutionsdrift og KUs relation til det omkringliggende samfund.

KU vil afsætte de fornødne midler til at opnå netop det. Bæredygtig dannelse skal være gennemgående på alle uddannelser på KU, og bæredygtige perspektiver skal i samarbejde med studerende og ansatte inkorporeres i undervisningen. KU vil sikre, at undervisere får den nødvendige efteruddannelse,
der kvalificerer dem til at inkludere bæredygtighed i deres undervisning.

For at kunne klæde de studerende og ansatte på til fremtiden med bæredygtige færdigheder, er det afgørende, at KU er et rart sted at være. KU vil understøtte de store og små fællesskaber og
aktivt skabe rammerne for et diverst og rummende vidensfællesskab. Det er et grundvilkår for universitetets gode uddannelse, forskning og arbejdsvilkår, at man hverken er stresset, når man går på arbejde, til undervisning eller til eksamen.
Derfor er det essentielt, at tilknytningen til universitetet bunder i gensidig tillid. Kreativitet og de gode ideer opstår i et inkluderende og trygt læringsmiljø, hvor den enkelte studerende og medarbejder oplever at indgå som medskabende part i det større KU-fællesskab.

5 KONKRETE KRAV PÅ TRIVSEL

1. FLERE STUDERENDE MED I FÆLLESSKABET

Vi ved, at studerende der aktivt deltager i et fællesskab føler sig mindre stressede og ensomme. Derfor skal flere studerende have mulighed for at deltage i fællesskaberne på KU.

2. BEDRE ADGANG TIL HJÆLP

Alt for få studerende ved, hvor det er muligt at søge hjælp på universitetet, når de kommer i problemer. Det skal fra første studiedag være tydeligt, hvor man kan få hjælp til studieplan mm.

3. FÆRRE STUDERENDE MED STRESS OG DEPRESSION

Alt for mange studerende er i dag i risiko for depression og stressbelastning. Derfor skal KU arbejde målrettet mod at færre studerende bliver ramt af samme.

4. MERE MÆRKBAR FEEDBACK

Alt for få studerende føler, at de får nok feedback i løbet af deres studie. Der skal sikres, at alle studerende mærker feedbacken tydeligt.

5. FLERE SKAL FØLE, AT DE HØRER TIL

Den største forudsætning for god trivsel er, at man som studerende føler, at man hører til, der hvor man er. Derfor skal vi styrke de studerendes tilhørsforhold på universitetet.

5 KONKRETE KRAV PÅ BÆREDYGTIGHED

1. BÆREDYGTIGHEDSSAMLINGER

Der skal kontinuerligt afholdes bæredygtighedssamling på alle fakulteter. Herfra nedsættes også et rådgivende bæredygtighedspanel for KUs ledelse.

2. BÆREDYGTIGT EFTERSYN AF PENSUM

Studienævn vil i samarbejde med de pædagogiske centre lave et eftersyn af pensum, så bæredygtige perspektiver kommer ind i alle KUs uddannelser.

3. EFTERUDDANNELSE AF UNDERVISERE

Alle undervisere skal tilbydes god efteruddannelse i bæredygtighed, så de nemmere kan inkorporere nye perspektiver i deres undervisning.

4. STÆRKERE BÆREDYGTIGHEDSCENTRE

Der skal investeres langt mere i Sustainability Science Center og Green Solutions Center, der kan forbedre infrastrukturen rundt om bæredygtig forskning og undervisning.

5. OBLIGATORISK BÆREDYGTIGHEDSFAG

Der oprettes et meritgivende, obligatorisk og interdisciplinært fag om bæredygtighed for alle KUs studerende på samme måde som videnskabstoeri. Det skal give en god fælles forståelse for de økologiske kriser og bæredygtighedens facetter og relevans.